تقسیمات کشوری شهرستان كهنوج

استان کرمان, شهرستان كهنوج اسفند 4, 1397 اسفند 4, 1397


استان شهرستان بخش دهستان شهر آبادی
كرمان كهنوج
كرمان كهنوج مركزئ
كرمان كهنوج مركزئ نخلستان
كرمان كهنوج مركزئ نخلستان محمود آباد ازلي
كرمان كهنوج مركزئ نخلستان برديالو
كرمان كهنوج مركزئ نخلستان پشته دول اباد
كرمان كهنوج مركزئ نخلستان پلك اباد
كرمان كهنوج مركزئ نخلستان تلمبه حسن رامشكي
كرمان كهنوج مركزئ نخلستان تلمبه عباس خان چه وشركا
كرمان كهنوج مركزئ نخلستان تلمبه عشايري مرادعلي دادي وشركائ
كرمان كهنوج مركزئ نخلستان تلمبه كريم اباد
كرمان كهنوج مركزئ نخلستان تلمبه يوسف ميراني و شركا
كرمان كهنوج مركزئ نخلستان توكل اباد
كرمان كهنوج مركزئ نخلستان چشمه گنده
كرمان كهنوج مركزئ نخلستان چكري
كرمان كهنوج مركزئ نخلستان چناران
كرمان كهنوج مركزئ نخلستان حجت اباد
كرمان كهنوج مركزئ نخلستان حسين اباددادي
كرمان كهنوج مركزئ نخلستان ده پيش سفلي
كرمان كهنوج مركزئ نخلستان ده پيش عليا
كرمان كهنوج مركزئ نخلستان دهنومحمدخان
كرمان كهنوج مركزئ نخلستان زواردراز
كرمان كهنوج مركزئ نخلستان زه
كرمان كهنوج مركزئ نخلستان سعيداباد
كرمان كهنوج مركزئ نخلستان سهران سفلي  سهرون پايين
كرمان كهنوج مركزئ نخلستان سهران عليا سهرون بالا
كرمان كهنوج مركزئ نخلستان سهران وسطي
كرمان كهنوج مركزئ نخلستان شاداب
كرمان كهنوج مركزئ نخلستان شريك ابادسفلي
كرمان كهنوج مركزئ نخلستان شريك ابادعليا
كرمان كهنوج مركزئ نخلستان شه گزك
كرمان كهنوج مركزئ نخلستان عوض اباد
كرمان كهنوج مركزئ نخلستان قوچ ابادلورگها
كرمان كهنوج مركزئ نخلستان قوچ ابادمحمدخان
كرمان كهنوج مركزئ نخلستان كلوك امام حسين
كرمان كهنوج مركزئ نخلستان كهورنارنجك
كرمان كهنوج مركزئ نخلستان گلستان
كرمان كهنوج مركزئ نخلستان گهرک
كرمان كهنوج مركزئ نخلستان لنگ اباد
كرمان كهنوج مركزئ نخلستان موتورمحمداباداطميناني
كرمان كهنوج مركزئ نخلستان مقداراباد
كرمان كهنوج مركزئ نخلستان تلمبه عشايري محمدرضاخاني
كرمان كهنوج مركزئ نخلستان نصرت اباد
كرمان كهنوج مركزئ نخلستان نور آباد1
كرمان كهنوج مركزئ نخلستان نور آباد2
كرمان كهنوج مركزئ نخلستان تلمبه مشاع شماره 3
كرمان كهنوج مركزئ نخلستان برديالوش شماره 1
كرمان كهنوج مركزئ نخلستان بيراباد
كرمان كهنوج مركزئ نخلستان لوك پاجديد
كرمان كهنوج مركزئ نخلستان پايگاه عشايري
كرمان كهنوج مركزئ نخلستان تلمبه محمدوشركا
كرمان كهنوج مركزئ نخلستان تلمبه حسين كريمي وشركا
كرمان كهنوج مركزئ نخلستان مراداباد
كرمان كهنوج مركزئ نخلستان شهرك صنعتي كهنوج
كرمان كهنوج مركزئ نخلستان بلوچ اباد
كرمان كهنوج مركزئ نخلستان تم گوران
كرمان كهنوج مركزئ نخلستان اختياراباددوزيارتي
كرمان كهنوج مركزئ نخلستان احمد آباد
كرمان كهنوج مركزئ نخلستان خشم شنبه
كرمان كهنوج مركزئ نخلستان پونان
كرمان كهنوج مركزئ نخلستان روستاي اختيارآباد سرکهن
كرمان كهنوج مركزئ نخلستان ابادي شهيد کرمي
كرمان كهنوج مركزئ ده كهان
كرمان كهنوج مركزئ ده كهان اب باريك
كرمان كهنوج مركزئ ده كهان زمين بندابادباريك
كرمان كهنوج مركزئ ده كهان تلمبه چراغ اباد
كرمان كهنوج مركزئ ده كهان تلمبه عشايري يداله وشركا
كرمان كهنوج مركزئ ده كهان خرمنده
كرمان كهنوج مركزئ ده كهان دهاران
كرمان كهنوج مركزئ ده كهان سم سيلو
كرمان كهنوج مركزئ ده كهان ميجان
كرمان كهنوج مركزئ ده كهان بارگاه عليا
كرمان كهنوج مركزئ ده كهان بندكوه
كرمان كهنوج مركزئ ده كهان درگير
كرمان كهنوج مركزئ ده كهان دره مورت
كرمان كهنوج مركزئ ده كهان ده سگي
كرمان كهنوج مركزئ ده كهان ده كهان
كرمان كهنوج مركزئ ده كهان كهن حسين
كرمان كهنوج مركزئ ده كهان مرزاق
كرمان كهنوج مركزئ ده كهان مغ احمدي
كرمان كهنوج مركزئ ده كهان موتورميرشكاري
كرمان كهنوج مركزئ ده كهان موتورسرحدي
كرمان كهنوج مركزئ ده كهان نامحرم
كرمان كهنوج مركزئ ده كهان كوه سرخان شماره 1
كرمان كهنوج مركزئ ده كهان ده گز
كرمان كهنوج مركزئ ده كهان سي دي
كرمان كهنوج مركزئ ده كهان مزرعه اب باريك
كرمان كهنوج مركزئ ده كهان پاگداردهگهان
كرمان كهنوج مركزئ ده كهان روستاي بندکو
كرمان كهنوج مركزئ ده كهان دهاران زمين بند
كرمان كهنوج مركزئ ده كهان دولاب
كرمان كهنوج مركزئ ده كهان بارگاه سفلي
كرمان كهنوج مركزئ كوتك
كرمان كهنوج مركزئ كوتك ابادخرمنده
كرمان كهنوج مركزئ كوتك اب رز
كرمان كهنوج مركزئ كوتك احمد آباد سهل آور
كرمان كهنوج مركزئ كوتك انجيرك
كرمان كهنوج مركزئ كوتك پاشمي
كرمان كهنوج مركزئ كوتك پلكي
كرمان كهنوج مركزئ كوتك پيش ريچ
كرمان كهنوج مركزئ كوتك تلمبه گلشن
كرمان كهنوج مركزئ كوتك تهمينه
كرمان كهنوج مركزئ كوتك غديردراز
كرمان كهنوج مركزئ كوتك غديرزير
كرمان كهنوج مركزئ كوتك چاهو
كرمان كهنوج مركزئ كوتك چهل پريزان
كرمان كهنوج مركزئ كوتك درگز
كرمان كهنوج مركزئ كوتك دميلك
كرمان كهنوج مركزئ كوتك دول اباد
كرمان كهنوج مركزئ كوتك ده كركان
كرمان كهنوج مركزئ كوتك رانو
كرمان كهنوج مركزئ كوتك رزان
كرمان كهنوج مركزئ كوتك رشگورد
كرمان كهنوج مركزئ كوتك رضااباد1
كرمان كهنوج مركزئ كوتك ريگ زردان
كرمان كهنوج مركزئ كوتك زردان
كرمان كهنوج مركزئ كوتك زيري
كرمان كهنوج مركزئ كوتك سم سيلو
كرمان كهنوج مركزئ كوتك سرريگ
كرمان كهنوج مركزئ كوتك سهل اور
كرمان كهنوج مركزئ كوتك سليماني
كرمان كهنوج مركزئ كوتك سوراك بالا
كرمان كهنوج مركزئ كوتك سوراك پايين
كرمان كهنوج مركزئ كوتك شريك اباد
كرمان كهنوج مركزئ كوتك كارگاه راهسازي
كرمان كهنوج مركزئ كوتك گل نميري
كرمان كهنوج مركزئ كوتك كنارگچك
كرمان كهنوج مركزئ كوتك كوتك پايين
كرمان كهنوج مركزئ كوتك كوتك وسط
كرمان كهنوج مركزئ كوتك گروك
كرمان كهنوج مركزئ كوتك گش كندر
كرمان كهنوج مركزئ كوتك لوك پا
كرمان كهنوج مركزئ كوتك موزاك
كرمان كهنوج مركزئ كوتك تلمبه رضاميراني
كرمان كهنوج مركزئ كوتك گرمپگي
كرمان كهنوج مركزئ كوتك مزرعه دخترمرده
كرمان كهنوج مركزئ كوتك مزرعه لنگ اباد
كرمان كهنوج مركزئ كوتك ابگرمك
كرمان كهنوج مركزئ كوتك چراغ اباددميلك
كرمان كهنوج مركزئ كوتك كولقان
كرمان كهنوج مركزئ كوتك شعبه شركت نفت كهنوج
كرمان كهنوج مركزئ كوتك گش كندر1
كرمان كهنوج مركزئ كوتك گش كندر2
كرمان كهنوج مركزئ كوتك تلمبه احمدحيدري رشگورد
كرمان كهنوج مركزئ كوتك گرديالو
كرمان كهنوج مركزئ كوتك معدن كوه سرخ كرم
كرمان كهنوج مركزئ كوتك کوتک بالاشماره 1
كرمان كهنوج مركزئ كوتك تلمبه احمدحيدري
كرمان كهنوج مركزئ كوتك روستاي شهيدکيوان ميرشکاري
كرمان كهنوج مركزئ كهنوج
كرمان كهنوج چاه مريد
كرمان كهنوج چاه مريد چاه ريگان
كرمان كهنوج چاه مريد چاه ريگان پاكدوار
كرمان كهنوج چاه مريد چاه ريگان پودنان
كرمان كهنوج چاه مريد چاه ريگان باغ گلان
كرمان كهنوج چاه مريد چاه ريگان بلور
كرمان كهنوج چاه مريد چاه ريگان بن گود
كرمان كهنوج چاه مريد چاه ريگان تلمبه مستضعفين چاه ريگان
كرمان كهنوج چاه مريد چاه ريگان پست توانير230
كرمان كهنوج چاه مريد چاه ريگان چاه ريگان وزيري
كرمان كهنوج چاه مريد چاه ريگان چاه ريگان لوركها
كرمان كهنوج چاه مريد چاه ريگان چاه زيارت 1
كرمان كهنوج چاه مريد چاه ريگان چاه گز
كرمان كهنوج چاه مريد چاه ريگان چاه مريد
كرمان كهنوج چاه مريد چاه ريگان دره رود
كرمان كهنوج چاه مريد چاه ريگان زرچين
كرمان كهنوج چاه مريد چاه ريگان سفيدمراد
كرمان كهنوج چاه مريد چاه ريگان گل كسورك
كرمان كهنوج چاه مريد چاه ريگان كناركج
كرمان كهنوج چاه مريد چاه ريگان موتور چاه غافل
كرمان كهنوج چاه مريد چاه ريگان تلمبه عشايري كرامت وشركا
كرمان كهنوج چاه مريد چاه ريگان پاي كوه سفيد
كرمان كهنوج چاه مريد چاه ريگان چاه زيارت 2
كرمان كهنوج چاه مريد چاه ريگان تلمبه كريم وشركا
كرمان كهنوج چاه مريد چاه ريگان بن گودشماره 2
كرمان كهنوج چاه مريد چاه ريگان كارگاه راهسازي
كرمان كهنوج چاه مريد چاه ريگان چاه ريگان وزيري 1
كرمان كهنوج چاه مريد چاه ريگان حسين اباداميري
كرمان كهنوج چاه مريد چاه ريگان تلمبه عشايرسليماني
كرمان كهنوج چاه مريد حومه
كرمان كهنوج چاه مريد حومه ديوان مرادسفلي
كرمان كهنوج چاه مريد حومه ديوان مرادعليا
كرمان كهنوج چاه مريد حومه سمسيلو
كرمان كهنوج چاه مريد حومه سندان
كرمان كهنوج چاه مريد حومه شب گري
كرمان كهنوج چاه مريد حومه كلمرز
كرمان كهنوج چاه مريد حومه كواران
كرمان كهنوج چاه مريد حومه تاج اباد
كرمان كهنوج چاه مريد حومه كهورميري
كرمان كهنوج چاه مريد حومه چاه حاجي
كرمان كهنوج چاه مريد حومه دوچاهي
كرمان كهنوج چاه مريد حومه ده حوت
كرمان كهنوج چاه مريد حومه سهروئيه
كرمان كهنوج چاه مريد حومه کهورآباد چاه چوپان 1
كرمان كهنوج چاه مريد حومه كهورابادچاه چوپان 2
كرمان كهنوج چاه مريد حومه كهورابادسهرابي
كرمان كهنوج چاه مريد حومه اسپيتك
كرمان كهنوج چاه مريد حومه تاج اباد1
كرمان كهنوج چاه مريد حومه تاج اباد2
كرمان كهنوج چاه مريد حومه ده حوت شماره 1
كرمان كهنوج چاه مريد حومه ده زرد
كرمان كهنوج چاه مريد حومه حوراب
كرمان كهنوج چاه مريد حومه شيخ ابادچاه حاجي
كرمان كهنوج چاه مريد حومه تلمبه عشايرمنظري توکلي

بدون برچسب

69 بازدید کل ، 1 امروز

  

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر