تقسیمات کشوری شهرستان کهنوج

استان کرمان, شهرستان كهنوج اسفند ۴, ۱۳۹۷ اسفند ۴, ۱۳۹۷


استان شهرستان بخش دهستان شهر آبادی
کرمان کهنوج
کرمان کهنوج مرکزئ
کرمان کهنوج مرکزئ نخلستان
کرمان کهنوج مرکزئ نخلستان محمود آباد ازلی
کرمان کهنوج مرکزئ نخلستان بردیالو
کرمان کهنوج مرکزئ نخلستان پشته دول اباد
کرمان کهنوج مرکزئ نخلستان پلک اباد
کرمان کهنوج مرکزئ نخلستان تلمبه حسن رامشکی
کرمان کهنوج مرکزئ نخلستان تلمبه عباس خان چه وشرکا
کرمان کهنوج مرکزئ نخلستان تلمبه عشایری مرادعلی دادی وشرکائ
کرمان کهنوج مرکزئ نخلستان تلمبه کریم اباد
کرمان کهنوج مرکزئ نخلستان تلمبه یوسف میرانی و شرکا
کرمان کهنوج مرکزئ نخلستان توکل اباد
کرمان کهنوج مرکزئ نخلستان چشمه گنده
کرمان کهنوج مرکزئ نخلستان چکری
کرمان کهنوج مرکزئ نخلستان چناران
کرمان کهنوج مرکزئ نخلستان حجت اباد
کرمان کهنوج مرکزئ نخلستان حسین اباددادی
کرمان کهنوج مرکزئ نخلستان ده پیش سفلی
کرمان کهنوج مرکزئ نخلستان ده پیش علیا
کرمان کهنوج مرکزئ نخلستان دهنومحمدخان
کرمان کهنوج مرکزئ نخلستان زواردراز
کرمان کهنوج مرکزئ نخلستان زه
کرمان کهنوج مرکزئ نخلستان سعیداباد
کرمان کهنوج مرکزئ نخلستان سهران سفلی  سهرون پایین
کرمان کهنوج مرکزئ نخلستان سهران علیا سهرون بالا
کرمان کهنوج مرکزئ نخلستان سهران وسطی
کرمان کهنوج مرکزئ نخلستان شاداب
کرمان کهنوج مرکزئ نخلستان شریک ابادسفلی
کرمان کهنوج مرکزئ نخلستان شریک ابادعلیا
کرمان کهنوج مرکزئ نخلستان شه گزک
کرمان کهنوج مرکزئ نخلستان عوض اباد
کرمان کهنوج مرکزئ نخلستان قوچ ابادلورگها
کرمان کهنوج مرکزئ نخلستان قوچ ابادمحمدخان
کرمان کهنوج مرکزئ نخلستان کلوک امام حسین
کرمان کهنوج مرکزئ نخلستان کهورنارنجک
کرمان کهنوج مرکزئ نخلستان گلستان
کرمان کهنوج مرکزئ نخلستان گهرک
کرمان کهنوج مرکزئ نخلستان لنگ اباد
کرمان کهنوج مرکزئ نخلستان موتورمحمداباداطمینانی
کرمان کهنوج مرکزئ نخلستان مقداراباد
کرمان کهنوج مرکزئ نخلستان تلمبه عشایری محمدرضاخانی
کرمان کهنوج مرکزئ نخلستان نصرت اباد
کرمان کهنوج مرکزئ نخلستان نور آباد۱
کرمان کهنوج مرکزئ نخلستان نور آباد۲
کرمان کهنوج مرکزئ نخلستان تلمبه مشاع شماره ۳
کرمان کهنوج مرکزئ نخلستان بردیالوش شماره ۱
کرمان کهنوج مرکزئ نخلستان بیراباد
کرمان کهنوج مرکزئ نخلستان لوک پاجدید
کرمان کهنوج مرکزئ نخلستان پایگاه عشایری
کرمان کهنوج مرکزئ نخلستان تلمبه محمدوشرکا
کرمان کهنوج مرکزئ نخلستان تلمبه حسین کریمی وشرکا
کرمان کهنوج مرکزئ نخلستان مراداباد
کرمان کهنوج مرکزئ نخلستان شهرک صنعتی کهنوج
کرمان کهنوج مرکزئ نخلستان بلوچ اباد
کرمان کهنوج مرکزئ نخلستان تم گوران
کرمان کهنوج مرکزئ نخلستان اختیاراباددوزیارتی
کرمان کهنوج مرکزئ نخلستان احمد آباد
کرمان کهنوج مرکزئ نخلستان خشم شنبه
کرمان کهنوج مرکزئ نخلستان پونان
کرمان کهنوج مرکزئ نخلستان روستای اختیارآباد سرکهن
کرمان کهنوج مرکزئ نخلستان ابادی شهید کرمی
کرمان کهنوج مرکزئ ده کهان
کرمان کهنوج مرکزئ ده کهان اب باریک
کرمان کهنوج مرکزئ ده کهان زمین بندابادباریک
کرمان کهنوج مرکزئ ده کهان تلمبه چراغ اباد
کرمان کهنوج مرکزئ ده کهان تلمبه عشایری یداله وشرکا
کرمان کهنوج مرکزئ ده کهان خرمنده
کرمان کهنوج مرکزئ ده کهان دهاران
کرمان کهنوج مرکزئ ده کهان سم سیلو
کرمان کهنوج مرکزئ ده کهان میجان
کرمان کهنوج مرکزئ ده کهان بارگاه علیا
کرمان کهنوج مرکزئ ده کهان بندکوه
کرمان کهنوج مرکزئ ده کهان درگیر
کرمان کهنوج مرکزئ ده کهان دره مورت
کرمان کهنوج مرکزئ ده کهان ده سگی
کرمان کهنوج مرکزئ ده کهان ده کهان
کرمان کهنوج مرکزئ ده کهان کهن حسین
کرمان کهنوج مرکزئ ده کهان مرزاق
کرمان کهنوج مرکزئ ده کهان مغ احمدی
کرمان کهنوج مرکزئ ده کهان موتورمیرشکاری
کرمان کهنوج مرکزئ ده کهان موتورسرحدی
کرمان کهنوج مرکزئ ده کهان نامحرم
کرمان کهنوج مرکزئ ده کهان کوه سرخان شماره ۱
کرمان کهنوج مرکزئ ده کهان ده گز
کرمان کهنوج مرکزئ ده کهان سی دی
کرمان کهنوج مرکزئ ده کهان مزرعه اب باریک
کرمان کهنوج مرکزئ ده کهان پاگداردهگهان
کرمان کهنوج مرکزئ ده کهان روستای بندکو
کرمان کهنوج مرکزئ ده کهان دهاران زمین بند
کرمان کهنوج مرکزئ ده کهان دولاب
کرمان کهنوج مرکزئ ده کهان بارگاه سفلی
کرمان کهنوج مرکزئ کوتک
کرمان کهنوج مرکزئ کوتک ابادخرمنده
کرمان کهنوج مرکزئ کوتک اب رز
کرمان کهنوج مرکزئ کوتک احمد آباد سهل آور
کرمان کهنوج مرکزئ کوتک انجیرک
کرمان کهنوج مرکزئ کوتک پاشمی
کرمان کهنوج مرکزئ کوتک پلکی
کرمان کهنوج مرکزئ کوتک پیش ریچ
کرمان کهنوج مرکزئ کوتک تلمبه گلشن
کرمان کهنوج مرکزئ کوتک تهمینه
کرمان کهنوج مرکزئ کوتک غدیردراز
کرمان کهنوج مرکزئ کوتک غدیرزیر
کرمان کهنوج مرکزئ کوتک چاهو
کرمان کهنوج مرکزئ کوتک چهل پریزان
کرمان کهنوج مرکزئ کوتک درگز
کرمان کهنوج مرکزئ کوتک دمیلک
کرمان کهنوج مرکزئ کوتک دول اباد
کرمان کهنوج مرکزئ کوتک ده کرکان
کرمان کهنوج مرکزئ کوتک رانو
کرمان کهنوج مرکزئ کوتک رزان
کرمان کهنوج مرکزئ کوتک رشگورد
کرمان کهنوج مرکزئ کوتک رضااباد۱
کرمان کهنوج مرکزئ کوتک ریگ زردان
کرمان کهنوج مرکزئ کوتک زردان
کرمان کهنوج مرکزئ کوتک زیری
کرمان کهنوج مرکزئ کوتک سم سیلو
کرمان کهنوج مرکزئ کوتک سرریگ
کرمان کهنوج مرکزئ کوتک سهل اور
کرمان کهنوج مرکزئ کوتک سلیمانی
کرمان کهنوج مرکزئ کوتک سوراک بالا
کرمان کهنوج مرکزئ کوتک سوراک پایین
کرمان کهنوج مرکزئ کوتک شریک اباد
کرمان کهنوج مرکزئ کوتک کارگاه راهسازی
کرمان کهنوج مرکزئ کوتک گل نمیری
کرمان کهنوج مرکزئ کوتک کنارگچک
کرمان کهنوج مرکزئ کوتک کوتک پایین
کرمان کهنوج مرکزئ کوتک کوتک وسط
کرمان کهنوج مرکزئ کوتک گروک
کرمان کهنوج مرکزئ کوتک گش کندر
کرمان کهنوج مرکزئ کوتک لوک پا
کرمان کهنوج مرکزئ کوتک موزاک
کرمان کهنوج مرکزئ کوتک تلمبه رضامیرانی
کرمان کهنوج مرکزئ کوتک گرمپگی
کرمان کهنوج مرکزئ کوتک مزرعه دخترمرده
کرمان کهنوج مرکزئ کوتک مزرعه لنگ اباد
کرمان کهنوج مرکزئ کوتک ابگرمک
کرمان کهنوج مرکزئ کوتک چراغ اباددمیلک
کرمان کهنوج مرکزئ کوتک کولقان
کرمان کهنوج مرکزئ کوتک شعبه شرکت نفت کهنوج
کرمان کهنوج مرکزئ کوتک گش کندر۱
کرمان کهنوج مرکزئ کوتک گش کندر۲
کرمان کهنوج مرکزئ کوتک تلمبه احمدحیدری رشگورد
کرمان کهنوج مرکزئ کوتک گردیالو
کرمان کهنوج مرکزئ کوتک معدن کوه سرخ کرم
کرمان کهنوج مرکزئ کوتک کوتک بالاشماره ۱
کرمان کهنوج مرکزئ کوتک تلمبه احمدحیدری
کرمان کهنوج مرکزئ کوتک روستای شهیدکیوان میرشکاری
کرمان کهنوج مرکزئ کهنوج
کرمان کهنوج چاه مرید
کرمان کهنوج چاه مرید چاه ریگان
کرمان کهنوج چاه مرید چاه ریگان پاکدوار
کرمان کهنوج چاه مرید چاه ریگان پودنان
کرمان کهنوج چاه مرید چاه ریگان باغ گلان
کرمان کهنوج چاه مرید چاه ریگان بلور
کرمان کهنوج چاه مرید چاه ریگان بن گود
کرمان کهنوج چاه مرید چاه ریگان تلمبه مستضعفین چاه ریگان
کرمان کهنوج چاه مرید چاه ریگان پست توانیر۲۳۰
کرمان کهنوج چاه مرید چاه ریگان چاه ریگان وزیری
کرمان کهنوج چاه مرید چاه ریگان چاه ریگان لورکها
کرمان کهنوج چاه مرید چاه ریگان چاه زیارت ۱
کرمان کهنوج چاه مرید چاه ریگان چاه گز
کرمان کهنوج چاه مرید چاه ریگان چاه مرید
کرمان کهنوج چاه مرید چاه ریگان دره رود
کرمان کهنوج چاه مرید چاه ریگان زرچین
کرمان کهنوج چاه مرید چاه ریگان سفیدمراد
کرمان کهنوج چاه مرید چاه ریگان گل کسورک
کرمان کهنوج چاه مرید چاه ریگان کنارکج
کرمان کهنوج چاه مرید چاه ریگان موتور چاه غافل
کرمان کهنوج چاه مرید چاه ریگان تلمبه عشایری کرامت وشرکا
کرمان کهنوج چاه مرید چاه ریگان پای کوه سفید
کرمان کهنوج چاه مرید چاه ریگان چاه زیارت ۲
کرمان کهنوج چاه مرید چاه ریگان تلمبه کریم وشرکا
کرمان کهنوج چاه مرید چاه ریگان بن گودشماره ۲
کرمان کهنوج چاه مرید چاه ریگان کارگاه راهسازی
کرمان کهنوج چاه مرید چاه ریگان چاه ریگان وزیری ۱
کرمان کهنوج چاه مرید چاه ریگان حسین ابادامیری
کرمان کهنوج چاه مرید چاه ریگان تلمبه عشایرسلیمانی
کرمان کهنوج چاه مرید حومه
کرمان کهنوج چاه مرید حومه دیوان مرادسفلی
کرمان کهنوج چاه مرید حومه دیوان مرادعلیا
کرمان کهنوج چاه مرید حومه سمسیلو
کرمان کهنوج چاه مرید حومه سندان
کرمان کهنوج چاه مرید حومه شب گری
کرمان کهنوج چاه مرید حومه کلمرز
کرمان کهنوج چاه مرید حومه کواران
کرمان کهنوج چاه مرید حومه تاج اباد
کرمان کهنوج چاه مرید حومه کهورمیری
کرمان کهنوج چاه مرید حومه چاه حاجی
کرمان کهنوج چاه مرید حومه دوچاهی
کرمان کهنوج چاه مرید حومه ده حوت
کرمان کهنوج چاه مرید حومه سهروئیه
کرمان کهنوج چاه مرید حومه کهورآباد چاه چوپان ۱
کرمان کهنوج چاه مرید حومه کهورابادچاه چوپان ۲
کرمان کهنوج چاه مرید حومه کهورابادسهرابی
کرمان کهنوج چاه مرید حومه اسپیتک
کرمان کهنوج چاه مرید حومه تاج اباد۱
کرمان کهنوج چاه مرید حومه تاج اباد۲
کرمان کهنوج چاه مرید حومه ده حوت شماره ۱
کرمان کهنوج چاه مرید حومه ده زرد
کرمان کهنوج چاه مرید حومه حوراب
کرمان کهنوج چاه مرید حومه شیخ ابادچاه حاجی
کرمان کهنوج چاه مرید حومه تلمبه عشایرمنظری توکلی

بدون برچسب

106 بازدید کل ، 1 امروز

  

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر