شمارنده

شمارنده عملکرد

عملکرد های ما

عضو

$(document).ready(function () {
$(‘#nasim_counter_3’).appear(function () {
$(‘#number_nasim_counter_3’).countTo();
});
});

آگهی فعال

$(document).ready(function () {
$(‘#nasim_counter_4’).appear(function () {
$(‘#number_nasim_counter_4’).countTo();
});
});

مقاله

$(document).ready(function () {
$(‘#nasim_counter_5’).appear(function () {
$(‘#number_nasim_counter_5’).countTo();
});
});

هم راه

$(document).ready(function () {
$(‘#nasim_counter_6’).appear(function () {
$(‘#number_nasim_counter_6’).countTo();
});
});

بازدیدکننده

$(document).ready(function () {
$(‘#nasim_counter_7’).appear(function () {
$(‘#number_nasim_counter_7’).countTo();
});
});

مشتری

$(document).ready(function () {
$(‘#nasim_counter_9’).appear(function () {
$(‘#number_nasim_counter_9’).countTo();
});
});

آگهی فعال

$(document).ready(function () {
$(‘#nasim_counter_10’).appear(function () {
$(‘#number_nasim_counter_10’).countTo();
});
});

آگهی فروخته شده

$(document).ready(function () {
$(‘#nasim_counter_11’).appear(function () {
$(‘#number_nasim_counter_11’).countTo();
});
});

آگهی امروز

$(document).ready(function () {
$(‘#nasim_counter_12’).appear(function () {
$(‘#number_nasim_counter_12’).countTo();
});
});

بازدیدکننده

$(document).ready(function () {
$(‘#nasim_counter_13’).appear(function () {
$(‘#number_nasim_counter_13’).countTo();
});
});