تقسیمات کشوری شهرستان زابل

استان سیستان و بلوچستان, شهرستان زابل مهر 17, 1397 مهر 17, 1397


استان شهرستان بخش دهستان شهر آبادی
سيستان وبلوچستان زابل
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار ژاله اي
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار ده ارباب
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار ده اسكل
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار اماميه
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار ده بامري(ده غلامان)
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار برج افغان
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار تپه دز
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار جهانتيغ
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار حاجي صفر
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار حسن رحمان
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار حيدري
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار ده اصغر
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار ده درگي
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار دهكول
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار نظرساراني
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار ده سادات
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار ده سرحدي
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار حيدراباد
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار قاسم اباد
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار كرباسك
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار كربلايي قربان
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار كلوخي
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار گل محمد بيك
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار خمرآبادميرزنگ
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار ده ميرعبدالله
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار ده نهور
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار حسن اباد
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار گل آبادسفلي
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار ده نو
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار ده ملامحمد
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار دانشگاه آزادزابل
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار ايستگاه راديو
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار حسين آبادکوهکن(ده شيخا)
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار زيارتگاه بي بي دوست
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار گردان تکاوري111(شهرک افغانها)
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار ده بوله
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار محمدآبادبولايي
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار نراقي
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار ده گت
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار فرودگاه زابل
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار ده حاجي عبدالله
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار گل آبادعليا
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار اميراباد
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار بامري جهانتيغ
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار علي اباد
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار محمد آباد(هراتي)
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار ده غلامان
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار گل مير
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار اسلام اباد
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار ده سندگل
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار ده گرگ
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار پيري بنياد
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار دهمرده شمالي
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار ده هابيل
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار ده کرم دهمرده
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار ده رضاجر
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار فتح آباد
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار کربلايي غلامرضا
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار ده ميرحسن سرحدي
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار جبار
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار انوربريچي
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار حسين اباد جر
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار رشيدخان
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار ملاحسن چاري
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار روستاي سنچولي
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار علي راست بالا(ساراني)
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار خانه هاي عظيمي
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار وحدت آباد
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار رسول ساراني
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار عيسي خان(خرمازايي)
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار کجير دهمرده
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار خدانظرساراني
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار حاج عيسي دهمرده
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار ده ريگي
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار حاج روشن ساسولي
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار نورآبادغلامان
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار ميرخان هراتي
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار ناحيه صنعتي بنجار
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار کوره هاي شاهوزهي
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار توليدشن وماسه براهويي مقدم
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار ده جمال الدين(حسين خان کمالي)
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار شاهوزهي
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار حيدري
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار حسن کربلايي افغان
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار درويش سيدي
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار ده ميرحسين سرحدي
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار ده بريچي
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار ده دهمرده جنوبي
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار ده جمانارويي
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار ده عباس آقاجان
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار ده حسن محمد
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار حيدرسليمان
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار خواجه محمودي
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار عبدالکريم دهمرده(گله بچه)
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ زابل
سيستان وبلوچستان زابل مركزئ بنجار

بدون برچسب

96 بازدید کل ، 1 امروز

  

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر