تقسیمات کشوری شهرستان خمير استان هرمزگان

استان هرمزگان, شهرستان خمير آبان 19, 1397 آبان 19, 1397


نام استان نام شهرستان نام بخش نام دهستان نام شهر نام آبادی
هرمزگان خمير
هرمزگان خمير رويدر
هرمزگان خمير رويدر رودبار
هرمزگان خمير رويدر رودبار اب مصلي
هرمزگان خمير رويدر رودبار بل دونو
هرمزگان خمير رويدر رودبار بنفشه دان
هرمزگان خمير رويدر رودبار پركان ال موسي
هرمزگان خمير رويدر رودبار پركان گيشو
هرمزگان خمير رويدر رودبار پسگدارابشور
هرمزگان خمير رويدر رودبار چاهو
هرمزگان خمير رويدر رودبار خرزاني
هرمزگان خمير رويدر رودبار رودبار
هرمزگان خمير رويدر رودبار گري گيش
هرمزگان خمير رويدر رودبار گري گردک
هرمزگان خمير رويدر رودبار گوين
هرمزگان خمير رويدر رودبار گيشو
هرمزگان خمير رويدر رودبار مرزاع
هرمزگان خمير رويدر رودبار كنارسبز
هرمزگان خمير رويدر رودبار نيكان
هرمزگان خمير رويدر رودبار تنگ اشكن
هرمزگان خمير رويدر رودبار پرنيمه
هرمزگان خمير رويدر رويدر
هرمزگان خمير رويدر رويدر بستو
هرمزگان خمير رويدر رويدر بنگرك
هرمزگان خمير رويدر رويدر بنو
هرمزگان خمير رويدر رويدر پيامبران
هرمزگان خمير رويدر رويدر تنگگچ
هرمزگان خمير رويدر رويدر چرمه
هرمزگان خمير رويدر رويدر خادنو
هرمزگان خمير رويدر رويدر درواخاني
هرمزگان خمير رويدر رويدر كرمران
هرمزگان خمير رويدر رويدر کروييه
هرمزگان خمير رويدر رويدر كنوئي
هرمزگان خمير رويدر رويدر گيشي
هرمزگان خمير رويدر رويدر طهران
هرمزگان خمير رويدر رويدر نودان
هرمزگان خمير رويدر رويدر هتران
هرمزگان خمير رويدر رويدر مزرعه عبداله اباد
هرمزگان خمير رويدر رويدر چحه
هرمزگان خمير رويدر رويدر كارگاه گچ رويدر
هرمزگان خمير رويدر رويدر مزرعه روي كوه
هرمزگان خمير رويدر رويدر محمد آباد
هرمزگان خمير رويدر رويدر پس بست
هرمزگان خمير رويدر رويدر گي شي بالا
هرمزگان خمير رويدر رويدر
هرمزگان خمير مركزئ
هرمزگان خمير مركزئ خمير
هرمزگان خمير مركزئ خمير ال درويش
هرمزگان خمير مركزئ خمير باقي اباد
هرمزگان خمير مركزئ خمير پارو
هرمزگان خمير مركزئ خمير پاسگاه انتظامي منبع اب
هرمزگان خمير مركزئ خمير پل شرقي
هرمزگان خمير مركزئ خمير پل گل كني
هرمزگان خمير مركزئ خمير تنگخير
هرمزگان خمير مركزئ خمير چاه رو
هرمزگان خمير مركزئ خمير چاه صحاري
هرمزگان خمير مركزئ خمير خونو
هرمزگان خمير مركزئ خمير درگور
هرمزگان خمير مركزئ خمير كارگاه گچ صدف خمير
هرمزگان خمير مركزئ خمير كسه
هرمزگان خمير مركزئ خمير گري شيخ
هرمزگان خمير مركزئ خمير معدن گچ خمير
هرمزگان خمير مركزئ خمير موردو
هرمزگان خمير مركزئ كهورستان
هرمزگان خمير مركزئ كهورستان ارابي
هرمزگان خمير مركزئ كهورستان اشتابي
هرمزگان خمير مركزئ كهورستان انگوران
هرمزگان خمير مركزئ كهورستان بركه سلطان
هرمزگان خمير مركزئ كهورستان پي پر
هرمزگان خمير مركزئ كهورستان تقي خاني
هرمزگان خمير مركزئ كهورستان تهلاب
هرمزگان خمير مركزئ كهورستان تهرو
هرمزگان خمير مركزئ كهورستان چاه گود چمردان
هرمزگان خمير مركزئ كهورستان كشارچمردان
هرمزگان خمير مركزئ كهورستان چوري
هرمزگان خمير مركزئ كهورستان دم تنگ سنگر
هرمزگان خمير مركزئ كهورستان دريخا
هرمزگان خمير مركزئ كهورستان قلعه پارو
هرمزگان خمير مركزئ كهورستان کشاربالا
هرمزگان خمير مركزئ كهورستان كشاردوستاني
هرمزگان خمير مركزئ كهورستان كشارزير
هرمزگان خمير مركزئ كهورستان كشارسرگپ
هرمزگان خمير مركزئ كهورستان كهورستان
هرمزگان خمير مركزئ كهورستان مغدان
هرمزگان خمير مركزئ كهورستان مارو
هرمزگان خمير مركزئ كهورستان نره
هرمزگان خمير مركزئ كهورستان نيمه کار
هرمزگان خمير مركزئ كهورستان احمداباد
هرمزگان خمير مركزئ كهورستان دوكل پهن (بركه نو)
هرمزگان خمير مركزئ كهورستان چاه گلني
هرمزگان خمير مركزئ كهورستان تنگ دالان
هرمزگان خمير مركزئ كهورستان جيحون
هرمزگان خمير مركزئ كهورستان دشت جيحون
هرمزگان خمير مركزئ كهورستان سرتنگ
هرمزگان خمير مركزئ كهورستان كافه نوراله عبداله زاده
هرمزگان خمير مركزئ كهورستان پنارو
هرمزگان خمير مركزئ كهورستان چاه ماخور
هرمزگان خمير مركزئ كهورستان گچ
هرمزگان خمير مركزئ كهورستان تهلو
هرمزگان خمير مركزئ كهورستان زيارت مرتضي علي
هرمزگان خمير مركزئ كهورستان تنگ لنگر
هرمزگان خمير مركزئ كهورستان تنگه
هرمزگان خمير مركزئ كهورستان كارگاه توليد بالاست
هرمزگان خمير مركزئ كهورستان شهرجديدعلوي
هرمزگان خمير مركزئ كهورستان چاه ليمو
هرمزگان خمير مركزئ كهورستان كارگاه اسفالت
هرمزگان خمير مركزئ كهورستان مزرعه چاه شوردر گروان
هرمزگان خمير مركزئ كهورستان شينگو
هرمزگان خمير مركزئ كهورستان شيب روان
هرمزگان خمير مركزئ خمير

بدون برچسب

80 بازدید کل ، 1 امروز

  

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر