تقسیمات کشوری شهرستان بستک استان هرمزگان

استان هرمزگان, شهرستان بستک آبان 19, 1397 آبان 19, 1397


نام استان نام شهرستان نام بخش نام دهستان نام شهر نام آبادی
هرمزگان بستك
هرمزگان بستك جناح
هرمزگان بستك جناح جناح
هرمزگان بستك جناح جناح احمداباد
هرمزگان بستك جناح جناح اشكفت سياه
هرمزگان بستك جناح جناح كهتويه
هرمزگان بستك جناح جناح ميستان
هرمزگان بستك جناح جناح پاي تاوه
هرمزگان بستك جناح جناح چاله فرامرزان
هرمزگان بستك جناح جناح مزرعه حيدرپديدار
هرمزگان بستك جناح جناح نهند
هرمزگان بستك جناح جناح گرن
هرمزگان بستك جناح جناح لاورميستان
هرمزگان بستك جناح جناح گره كوه
هرمزگان بستك جناح جناح پادرو
هرمزگان بستك جناح فرامرزان
هرمزگان بستك جناح فرامرزان خمرقلندران
هرمزگان بستك جناح فرامرزان داربست
هرمزگان بستك جناح فرامرزان دهنوخواجه
هرمزگان بستك جناح فرامرزان دهنوقلندران
هرمزگان بستك جناح فرامرزان عالي احمدان
هرمزگان بستك جناح فرامرزان كمشك
هرمزگان بستك جناح فرامرزان كنارسياه
هرمزگان بستك جناح فرامرزان گچوئيه
هرمزگان بستك جناح فرامرزان گزه
هرمزگان بستك جناح فرامرزان هنگوئيه
هرمزگان بستك جناح جناح
هرمزگان بستك مركزئ
هرمزگان بستك مركزئ ده تل
هرمزگان بستك مركزئ ده تل ازادي
هرمزگان بستك مركزئ ده تل انجيردان
هرمزگان بستك مركزئ ده تل ايلچي بالا
هرمزگان بستك مركزئ ده تل ايلود
هرمزگان بستك مركزئ ده تل باغ نو
هرمزگان بستك مركزئ ده تل بامستان
هرمزگان بستك مركزئ ده تل بركه لاري
هرمزگان بستك مركزئ ده تل تنگ تلخ
هرمزگان بستك مركزئ ده تل چاه دزدان
هرمزگان بستك مركزئ ده تل خشاوه
هرمزگان بستك مركزئ ده تل خليل
هرمزگان بستك مركزئ ده تل دوبستو
هرمزگان بستك مركزئ ده تل ده تل
هرمزگان بستك مركزئ ده تل رودبار
هرمزگان بستك مركزئ ده تل روي گچ
هرمزگان بستك مركزئ ده تل سرك
هرمزگان بستك مركزئ ده تل سيداحمدي
هرمزگان بستك مركزئ ده تل كرزه
هرمزگان بستك مركزئ ده تل كنجي
هرمزگان بستك مركزئ ده تل لردبستو
هرمزگان بستك مركزئ ده تل لاورسفلي
هرمزگان بستك مركزئ ده تل مورد
هرمزگان بستك مركزئ ده تل پاي تاوه
هرمزگان بستك مركزئ ده تل حمدوني
هرمزگان بستك مركزئ ده تل طهر
هرمزگان بستك مركزئ ده تل كفچال
هرمزگان بستك مركزئ ده تل مرواريد انجيردان
هرمزگان بستك مركزئ فتويه
هرمزگان بستك مركزئ فتويه کوهيچ
هرمزگان بستك مركزئ فتويه انوه
هرمزگان بستك مركزئ فتويه براشت پائين
هرمزگان بستك مركزئ فتويه بستقلات
هرمزگان بستك مركزئ فتويه ملوردي
هرمزگان بستك مركزئ فتويه بيسه
هرمزگان بستك مركزئ فتويه تنگ شهر
هرمزگان بستك مركزئ فتويه چاه قيل
هرمزگان بستك مركزئ فتويه شيخ حضور
هرمزگان بستك مركزئ فتويه فارياب سنگويه
هرمزگان بستك مركزئ فتويه فتويه
هرمزگان بستك مركزئ فتويه گيلوئيه
هرمزگان بستك مركزئ فتويه مردنو
هرمزگان بستك مركزئ فتويه نخل خين
هرمزگان بستك مركزئ فتويه گودكز
هرمزگان بستك مركزئ فتويه همدوني
هرمزگان بستك مركزئ فتويه براشت بالا
هرمزگان بستك مركزئ فتويه بيخ
هرمزگان بستك مركزئ فتويه حسين آباد
هرمزگان بستك مركزئ فتويه تنگ بستك
هرمزگان بستك مركزئ گوده
هرمزگان بستك مركزئ گوده بدخ
هرمزگان بستك مركزئ گوده بيگلراباد
هرمزگان بستك مركزئ گوده تدروييه
هرمزگان بستك مركزئ گوده تسان
هرمزگان بستك مركزئ گوده چاه سرمه
هرمزگان بستك مركزئ گوده چاه بنارد
هرمزگان بستك مركزئ گوده دهنگ
هرمزگان بستك مركزئ گوده زنگارد
هرمزگان بستك مركزئ گوده عالي قندي
هرمزگان بستك مركزئ گوده گاله
هرمزگان بستك مركزئ گوده گاوبري
هرمزگان بستك مركزئ گوده گشون
هرمزگان بستك مركزئ گوده گيل
هرمزگان بستك مركزئ گوده ناخري
هرمزگان بستك مركزئ گوده هرا
هرمزگان بستك مركزئ گوده آبگرم تدروئيه
هرمزگان بستك مركزئ گوده چاه چهه
هرمزگان بستك مركزئ گوده كلات گودي
هرمزگان بستك مركزئ گوده كل مسلي
هرمزگان بستك مركزئ گوده شيلي
هرمزگان بستك مركزئ گوده پت
هرمزگان بستك مركزئ گوده بنگري
هرمزگان بستك مركزئ گوده بدستان
هرمزگان بستك مركزئ گوده نيدان
هرمزگان بستك مركزئ گوده اشكت دراز
هرمزگان بستك مركزئ گوده بن كوه
هرمزگان بستك مركزئ گوده تنگ قلم
هرمزگان بستك مركزئ بستك
هرمزگان بستك كوخرد
هرمزگان بستك كوخرد كوخرد
هرمزگان بستك كوخرد كوخرد اسو
هرمزگان بستك كوخرد كوخرد بار
هرمزگان بستك كوخرد كوخرد بربار
هرمزگان بستك كوخرد كوخرد تخت گرو
هرمزگان بستك كوخرد كوخرد تلخ اطهر
هرمزگان بستك كوخرد كوخرد چاله
هرمزگان بستك كوخرد كوخرد دي خور
هرمزگان بستك كوخرد كوخرد كرون
هرمزگان بستك كوخرد كوخرد كوخرد
هرمزگان بستك كوخرد كوخرد كوران
هرمزگان بستك كوخرد كوخرد كوردان
هرمزگان بستك كوخرد كوخرد گريند
هرمزگان بستك كوخرد كوخرد گوچي
هرمزگان بستك كوخرد كوخرد لاور
هرمزگان بستك كوخرد كوخرد لاوردين
هرمزگان بستك كوخرد كوخرد يس دوچنگ
هرمزگان بستك كوخرد كوخرد تشتو
هرمزگان بستك كوخرد كوخرد شهرك صالح اباد
هرمزگان بستك كوخرد كوخرد بارترك
هرمزگان بستك كوخرد كوخرد كنارزرد
هرمزگان بستك كوخرد كوخرد كافه لاوردين
هرمزگان بستك كوخرد هرنگ
هرمزگان بستك كوخرد هرنگ خلوص
هرمزگان بستك كوخرد هرنگ فارياب
هرمزگان بستك كوخرد هرنگ كاشوني
هرمزگان بستك كوخرد هرنگ گتاو
هرمزگان بستك كوخرد هرنگ هرنگ
هرمزگان بستك كوخرد هرنگ مغدان
هرمزگان بستك كوخرد هرنگ لاور جميل

بدون برچسب

81 بازدید کل ، 1 امروز

  

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر