اسلایدر متنی

اسلایدر متنی برای معرفی روستای خود بسازید

نمونه ای از اسلایدر متنی که می توانید برای معرفی توانمندی ها و فرصت های روستای تان بسازید.

معرفی

روستای من

document.addEventListener(‘DOMContentLoaded’, function(){
Typed.new( “#nasim_text_slideshow_3”, {
strings: [ “جاذبه های طبیعی و گردشگری روستای من …”,”فرصت های سرمایه گذاری و اقتصادی …”,”غذاها و بازی های محلی …”,”مشکلات روستای من …” ],
typeSpeed: 10,
loop: true,
backDelay: 2000,
});
});