این یک فرصت است

محل آگهی

شبکه تعاملی توسعه روستای فرصتی است برای معرفی توانمندی های روستا و نخبگان و تشکل های فعال در حوزه روستایی.

این یک فرصت است

محل آگهی